Translations

Share:

Discrimination is Against the Law

Trussville Pediatric Dentistry, PC complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Trussville Pediatric Dentistry, PC does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Trussville Pediatric Dentistry, PC:
  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • lnformation written in other languages
If you need these services, contact Pam Smith.

If you believe that Trussville Pediatric Dentistry, PC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW  Room 509F, HHH  Building  Washington, D.C. 20201 
1-800.368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who dont speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

 
Spanish:

Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

 

Chinese:

我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

 

Korean:

저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

 

Vietnamese:

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

 

Arabic:

سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة للأشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من المرجح أن نستمع إلیھا خلال ممارستنا والذین لا یتقنون تحدث الإنجلیزیة بشكل جید یمكنھم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة الأسنان التي نقدمھا.

 

German:

Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wir möglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wir anbieten.

 

French:

Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d'assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des langues que nous sommes susceptibles d'entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour discuter avec nous concernant les soins dentaires que nous fournissons.

 

Gujarati:

અમે એવા લોકોને િવના લ્ૂ યે ભાષા સહાય સેવા રૂ  પાડવા ઉચત પગલાં લઇું ભાષાઓ બોલે છે  અમને (તબીબી ) પ્રેકટસમાં સાભં ળવા મળ શક અને

અમે  દંત રુ ક્ષા પ્રદાન કરએ છએ તેના િવષે વાત કરવા રૂ ું યોગ્ય ગ્લીશ બોલી શકતા નથી.

 
Tagalog:

Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

 

Hindi:

हम उन व्यिक्तय को, जो ऐसी भाषाएं बोलते जो हम अपने अभ्यास संभावत रूप सुनना चाहते और जो हमारे द्वारा प्रदान जाने वाल डट देखभाल के बारे हमारे साथ उचत ढंग से अंग्रेज़ी नहं बोलत, मुफ़्त सेवाएं प्रदान करने के लये उचत कदम उठायगे।

້່ ພວກເົຮາຈະໃຊ້ ຂັ ນຕອນີທເຫມາະສົ

 

Laotian:

່່່້່

ເພື ອໃຫ້ ໍບິລການຊ່ ວຍເືຫຼ ອດ້ ານພາສາໍບເສຍຄ່ າແກ້ ຄົ ນຜູ້ ີທເົວາພາສາີທພວກເົຮາອາດຈະໄດ້ ິຍນຢູ່ ໃນການຝຶ ກຊ້ ອມຂອງພວກເ

່່້່່່

ົຮາ ແລະ ຜູ້ ີທໍບເົວາພາສາອັ ງກິ ດໄດ້ ີດພໍ ເພື ອລົ ມກັ ບພວກເົຮາກ່ ຽວກັ ບການເິບງແຍງດູ ແລແຂ້ ວີທພວກເົຮາກໍ າລັ ງຈັ ດໃຫ້ .

 

Russian:

Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.


Portuguese:

Tomaremos medidas razoáveis para prestar serviços de assistência de linguagem livres de encargos para as pessoas que falam línguas que poderemos ouvir na nossa prática e que não falam Inglês bem o suficiente para nos falarem sobre os cuidados odontológicos que estamos a fornecer.

 

Turkish:

Uygulamamızda muhtemelen duyacağımız dilleri konuşan ve sağladığımız diş bakımı hakkında bizimle konuşacak kadar İngilizce bilmeyen insanlar için ücretsiz dil yardım hizmetleri sağlamak adına makul adımlar atacağız.

 

Japanese:

実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそ れほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。